Remittering

Tack för att du väljer oss för din patient! Nedan följer information om hur vi tillsammans kan ge din patient den bästa och smidigaste resan genom Ortho Center Stockholms vårdförlopp.

Primärvårdens uppdrag enligt landstingets krav på remissflödet

Nedan illustreras det tänkta flödet enligt SLL:s anvisningar.

 • Patienten förväntas i normalfallet söka sin husläkare som diagnostiserar sjukdomen och sköter den icke- kirurgiska behandlingen i enlighet med vårdprogrammet i VISS.
 • När det blir aktuellt med ställningstagande till operation fullföljs utredningen enligt vårdprogrammet och underlaget skickas till specialist i ortopedi för ställningstagande till operation.
 • Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

Så här arbetar vi på Ortho Center Stockholm

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet i våra bedömningar och behandlingar av patienterna är våra läkare uppdelade inom olika sektioner efter sina specialistområden, exv. axel, höft, knä och fot. Om en patient lider av flera olika ortopediska diagnoser ber vi dig att skriva en separat remiss för varje problemställning. Detta säkerställer att patienterna alltid får träffa den läkare som är specialist inom den aktuella frågeställningen vilket medför en bättre kvalitet i mottagandet.

Att göra en ASA-klassificering

Enligt gällande vårdavtal mellan SLL och Ortho Center Stockholm ska vi endast bedöma och behandla patienter som ej bedöms kräva intensivvårdsuppbackning, samt är ASA Klass I och II. ASA-klassificeringen är en metod för att systematiskt bedöma en patients preoperativa hälsotillstånd och identifiera riskfaktorer inför anestesi och operation.

Patienter delas upp i sex ASA-klasser. Ett förtydligande av dessa enligt nedan:

ASA Hälsotillstånd Exempel
1. Frisk patient Ingen organisk, fysiologisk eller psykiatrisk störning. God fysisk funktion. Ålder < 80 år.
2. Sjukdom utan funktionsnedsättning Väl kontrollerad sjukdom i ett organ som ej orsakar funktionell begränsning, exv. diabetes utan organpåverkan, hypertoni, rökare utan KOL, obesitas med BMI  < 35. Graviditet.
3. Sjukdom med funktionsnedsättning Kontrollerat sjukdomstillstånd i mer än ett organ eller allvarligt sjukdomstillstånd i ett organ som orsakar funktionell begränsning, exv. diabetes med organpåverkan, genomgången hjärtinfarkt (> 6 mån), angina pectoris, väl kontrollerad hjärtsvikt, njursvikt, dåligt kontrollerad hypertoni, obesitas med BMI > 35.
4. Svår systemsjukdom Svår systemsjukdom som är potentiellt livshotande. Den funktionella begränsningen kan betingas av den aktuella sjukdomen som patienten ska opereras för eller av annan patologisk process, exv. instabil angina, viloangina, uttalad hjärtinsufficiens, nyligen genomgången hjärtinfarkt (< 6 mån), pågående hjärtinfarkt, avancerad lung-, njur- eller leverinsufficiens.
5. Moribund patient Patient som ej förväntas överleva 24 timmar, utan operation, exv. rupturerat aortaaneurysm i chock, multiorgansvikt, sepsis med hemodynamisk instabilitet.
6. Död patient Organdonator

Ovanstående tabell: Bearbetning av original (American Society of nesthesiologists, ASA) och godkänd av Verksamhetschefsgruppen för Anestesi/Operation/Intensivvård i Stockholm (20090514). Gäller inom SLL.

Ortho Center Stockholms generella önskemål vid utformning av remiss

Vad ska en remiss innehålla?

 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes
 • Ortopedisk status
 • ASA-klassifikation eller tydliga uppgifter om hälsotillstånd, inkl. BMI
 • Nytagen slätröntgen, röntgensvar ska bifogas
 • Uppgift om patienten är rökare och ev. mängd, vi önskar rökfrihet minst 6-8 veckor preoperativt

Samtliga remisser som kommer in till oss scannas in elektroniskt. Vi ber er därför att skriva remissen på dator eller texta tydligt. All viktig information bör framgå av själva remissblanketten och röntgensvaret. Se nedan för riktlinjer kring specifika diagnosområden.

Kom även ihåg att kontrollera att det finns ett aktuellt telefonnummer till patienten på remissen samt notera om det behövs tolk till besöket hos oss.
En viktig remissindikation generellt är att patienten själv är intresserad av operation och informerad om vad detta kan innebära.

Axelrelaterade besvär

Vad ska en remiss innehålla?

 • Uppgifter om rörelseomfång samt aktuell slätröntgen
 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes
 • Ortopedisk status

Fotrelaterade besvär

Vad ska en remiss innehålla?

 • Belastade röntgenbilder av aktuellt område, dvs. fot respektive fotled
 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes
 • Ortopedisk status

Höft- och knäledsartros

Vad ska en remiss innehålla?

 • Belastade röntgenbilder(knän) av aktuellt område
 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes
 • Ortopedisk status

Vilka patienter kan remitteras till OCS?

Patienter med önskan om operation, med kvarstående besvär trots icke-kirurgisk behandling i form av

 • NSAID
 • Värkmedicin
 • Sjukgymnastik/artrosskola
 • Viktnedgång

Vilka ska inte remitteras?

 • Patient med bedömning inför protesrevision
 • Patient med ASA klass III-V
 • Patient med degenerativa meniskskador
 • Patient som inte provat systematisk icke-kirurgisk behandling

Standardremiss

För en snabb och korrekt handläggning hos oss på Ortho Center Stockholm rekommenderar vi att ni använder standardremissen för höft/knäledsartros. Det går även bra att remittera patienter elektroniskt via Take Care.

Vill du remittera elektroniskt via Take Care till vår mottagning på Odenplan remitterar du via samma adress som till vår enhet på Löwenströmska sjukhuset.